תנאי שימוש ורכישה

תקנון ותנאי שימוש באתר.babyliss.online

א .כללי

1 .אתר   www.babyliss.online:( להלן: “האתר”) הינו בבעלות ברימאג דיגיטל אייג’

בע”מ )להלן: “ברימאג” או “החברה”( ומופעל על ידה. ברימאג עוסקת בתחום היבוא, שיווק

והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, וכן מספקת שירותי אחריות ותיקונים למוצרים

אלה .

2 .האתר נועד עבור מכירת מוצרי בייביליס.

3 .האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לרכוש את המוצרים המשווקים על ידי ברימאג

ישירות מהאתר.

4 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן

עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע

פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות

הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש

באתר לכל מטרה שהיא .

5 .בריאמג רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה, ללא כל

התנייה במסירת הודעה מראש, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות

שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

6 .נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ

לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו,

ככל שהיו שינויים שכאלה.

7 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון

זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

8 .שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי

המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות

הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ו/או המצורפים לאתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים

לפעול על פיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות .

9 .הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לברימאג

ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם

למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

10 .המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו

בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של ברימאג .

11 .התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות

מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין שהינם תחת

ניהולה של ברימאג ובין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או

השימוש בתכנים לכל צורך כאמור .

12 .השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים כאחד –

אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ב .בעלות וזכויות קניין רוחני

 .1האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה,

צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב )להלן: “התוכן” או

“התכנים”( מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים

של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר,

להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול

באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של ברימאג.

 .2כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא )וזאת בין אם המדובר בזכויות

רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו(, ובכלל זאת שם המתחם , (“Domain(“

הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן

הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של ברימאג

או של צד שלישי, אשר הרשה לברימאג להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר

לברימאג בלעדית )או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן(. אין להעתיק,

להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים

ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא

אם התקבל אישורה של ברימאג לכך מראש ובכתב.

 .3מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם

קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של ברימאג מראש

ובכתב.

ג .תוכן האתר

 .1תוכן האתר, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם .(IS-AS(

למשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי ברימאג בגין השירות באתר )לרבות בשל

תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש(. כוונת ברימאג היא שהתוכן המופיע באתר

יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן שהתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות,

שיבושים, אי דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, שירות, או

מידע על מבצעים, בין היתר עקב מעשים או מחדלים של ברימאג או מי מטעמה או של צדדים

שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את ברימאג מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה

באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן או המידע

כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

 .2תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל

תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות

אחרת.

 .3ברימאג אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. החברה

מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה

המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך

שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי

שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו

ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

 .4כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן

המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל

אחריות לגביו.

 .5תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור

אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי ברימאג,

ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. הפריטים

המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המשווקים המורשים מטעם ברימאג עד לגמר המלאי או

עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג. החברה איננה מתחייבת כי

הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מסניפי המשווקים המורשים, או באיזה מהם. ברימאג

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סגירת המכירות או להגדיל את הכמות המוצעת על

פי שיקול דעתה מבלי שיהיה בכך לפגוע בזכייתם של משתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו

לפני מועד השינוי.

 .6באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי ברימאג, לרבות

אתרים של יצרנים, משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם

ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה

באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט

המקושרים כאמור. ברימאג לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכניהם,

ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. ברימאג רשאית לפי שיקול דעתה

הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. ברימאג אינה מתחייבת כי

הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

ד .הגבלת אחריות

 .1כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי ברימאג )לרבות סרטוני הדרכה, חוברות

הפעלה, מפרטים, מדריכי קניה, מאמרים, הוראות שימוש ו/או תמונות( ו/או בתוכן של צד שלישי

לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת

באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה

כנגד ברימאג בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או

עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל

פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

 .2ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי ברימאג במצבם כפי

שהם (IS-AS (ובכפוף לזמינותם .(AVAILABLE AS (ברימאג לא תישא בכל אחריות שהיא,

מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם

למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

 .3מבלי לגרוע באמור לעיל בפרק ג )תוכן האתר(, החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות

שהיא, לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים )ובכלל

זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד

מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר(, הנובעים או הקשורים באתר, או בכל

תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות: 1 )בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל

תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2 )הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך

ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3 )שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים

המתפרסמים באתר, בין על ידי ברימאג ובין על ידי צדדים שלישיים; 4 )כל מעשה ו/או מחדל

המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5 )הפרעות, זמינות

ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים

משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6 )נזק או אובדן אשר נגרם

כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתוכן באתר .

למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי ברימאג אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב

במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

 .4המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את ברימאג או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה,

בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין,

פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או

בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו

תחויב ברימאג או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לברימאג אין אחריות לגביו.

ה .זמינות וגישה לאתר

 .1ברימאג רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או

חלקה, באופן זמני או קבוע, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות תביעה בקשר לכך.

 .2ברימאג תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או

בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך

 .3ברימאג לא תהא אחראית בשום אופן לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בתקינות הפעילות של

האתר )לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה( .

 .4מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי ברימאג לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין,

במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש

כלשהו בתקינות פעילותו.

ו .סמכות שיפוט וברירת דין

 .1הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין

הישראלי בלבד.

 .2בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין

ברימאג למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות

הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

ז .מדיניות פרטיות

 .1ברימאג מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים

השונים המוצעים במסגרתו. לפיכך, מנהיגה ברימאג מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר

מטרתה להציג את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או

נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי

באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו .

 .2תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש.

ברימאג רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי

שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

ח .רישום

 .1במסגרת השירותים שמציעה ברימאג למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות,

קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש למסור

מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות, שחובה

למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל

משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום )להלן: “ההרשמה”(. כחלק בלתי נפרד מהליך

ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא ברימאג רשאית לאמת את זהותו של

המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

 .2מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן

כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים

שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש

וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם

למדיניות הפרטיות של ברימאג ובהתאם להוראות כל דין.

 .3מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת

המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר מהווה הסכמה אקטיבית

ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מברימאג ו/או גורמים אחרים אשר

יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

 .4משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה,

בהודעה פקס או במשלוח אימייל, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי

ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של ברימאג. במקרה זה ברימאג תהא רשאית, בהתאם

ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו .

 .5המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא

ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו .

 .6בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר

מסירת הודעה בנושא.

ט .מדיניות מכירת מוצרים ואספקתם

 .1האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות

בשיטות מכירה שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ברימאג. מובהר בזאת כי

ברימאג רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים

למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

 .2כללי:

 .1.2המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה )למעט לעניין מוצרים

הנמכרים בשיטת המכירה האישית, כמפורט בסעיף 3 להלן(, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים

הרגילים של המוצרים ואינם מחירי שוק )להלן: “המחיר לצרכן”(. בהתאמה, מחירי מבצע ו/או

מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים

ביחס למחיר לצרכן, ככל הידוע לברימאג.

 .2.2האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הגשת הצעה במסגרת המכירות ו/או

לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים ולפיכך, ברימאג ממליצה למשתמשים לבצע בדיקה

של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר .

 .3.2רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד

למועד שיקבע על ידי ברימאג .

 .4.2כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית, אלא אם

נאמר אחרת.

 .5.2רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד

ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ )למעט לעניין מוצרים

הנמכרים בשיטת המכירה האישית, כמפורט בסעיף 3 להלן(. במקרה של פער או הבדל בין

התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף

מהתצלום.

יובהר כי לעניין מוצרי טכנולוגיה, מחשבים וסלולר נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח

האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר,

התקנת תוכנות ו/או אפליקציות שונות וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות לאתר היצרן או ליצרן.

 .6.2ברימאג משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים

באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט

הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר

הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין

המוצר.

 .3זכאים להשתתף במכירות הנערכות באתר:

 .1.3רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים

המצטברים המפורטים להלן:

 .1.1.3משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום

כדין בישראל. היה והרוכש קטין )מתחת לגיל 18 )או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור

אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

 .2.1.3המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת

בישראל.

 .3.1.3המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.

 .2.3למען הסר ספק מובהר כי לברימאג נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה

הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתקנון ו/או

למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.

 .3.3ברימאג תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או

בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 .4אופן הטיפול בהזמנה:

 .1.4מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ח’ לעיל, ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה ברישום לאתר

ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה על כל משתמש

יהיה לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה כגון:

שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס’ כרטיס אשראי, תוקף וכל פרט אחר אשר נדרש

למוסרו בדף ההרשמה. יודגש כי כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על

מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא תוכל ברימאג להבטיח את ביצוע הקניה.

 .2.4מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע ברימאג בדיקה של פרטי כרטיס

האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי

ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, ככל שיהיו.

 .3.4ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובנוסף יישלח לרוכש אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע

הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

 .4.4יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את

ברימאג, אלא רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ברימאג, המנהלת רישום ממוחשב של כל

הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

 .5.4הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק

העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים

שיגרמו לברימאג עקב שיבוש הליכי המכירה.

 .6.4במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך

השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של ברימאג בטלפון תוך

יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב

כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי

האשראי.

 .7.4בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי ברימאג על

פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי

)ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי( והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

 .8.4מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר

והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים אצל המשווקים

המורשים.

 .5אספקה והובלה של מוצרים:

 .1.5ברימאג תישא באחריות לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתתף באתר אל כתובת

בישראל, שהקליד הרוכש בעת הגשת הצעתו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא

אם כן נכתב אחרת באתר .

 .2.5ברימאג תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של

המוצרים או השירותים, בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולם באמצעות כרטיס אשראי

כמפורט בסעיף ט)5 )לעיל .

 .3.5יובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ברימאג תהא רשאית להעמיד את

המוצר לרוכש במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמו מראש. ברימאג תעשה מאמצים לספק

במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב

של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור

כלשהו באספקת המוצר.

 .4.5דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה

חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה

הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, ברימאג תהא רשאית לגבות תשלום

נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

 .5.5הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה והובלה של מוצר

באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד לבית הרוכש,

אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצא בזה, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר

הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצא בזה, ותתקבל הודעה על כך בבית הרוכש.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים

)ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(.

 .6.5התמורה בגין דמי המשלוח יכול ותשולם בנפרד או עם התשלום בגין המוצר. במכירה

בתשלומים, רשאית ברימאג לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

 .7.5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רוכש של מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף

עצמי ממחסניה של ברימאג, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף

עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. יובהר כי איסוף

עצמי כפוף לתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של ברימאג.

 .8.5איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף

את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול

והחזרת מוצרים, כך שברימאג תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט במדיניות ביטול

והחזרת מוצרים.

 .9.5בעת אספקת המוצר, רשאית ברימאג או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס

האשראי בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של

בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר .

במקרה של אספקת מוצר הדרוש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם

למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

 .10.5במקרה של עיכוב באספקת המוצר לרוכש מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה

של אותו מוצר, יידע הלקוח את ברימאג בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. ככל שהרוכש לא יידע

את ברימאג בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף

המכירה של אותו מוצר, ייחשב הרוכש כמי שקיבל את המוצר, לברימאג לא תהיה כל אחריות,

ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ברימאג, בגין אי-אספקתו של

אותו מוצר או אספקתו באיחור .

י .יצירת קשר

 .1בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתקנון זה אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת

online@brimag.co.il לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: השקמה 19 אזור ברימאג,

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. ברימאג

תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.