תקנון מועדון לקוחות ברימאג

1 .כללי

1.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של ברימאג דיגיטל
אייג’ בע”מ )להלן: “החברה” ו/או “ברימאג”( שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון
עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות ומופעל על ידי חברת אקסייט פי אס אי 2013 בע”מ
(להלן: “אקסייט”).
2.1 תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון וכל חבר המועדון נחשב כמי שקרא והסכים
להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו.
3.1 נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי החברה, וכן
יהיה ניתן לעיין בו באתר החברה בכתובת “www.brimag.co.il“( אתר ברימאג)
4.1 מועדון הלקוחות תקף באתר ברימאג בלבד.
 

2 .הגדרות

1.2″ המועדון” – מועדון הלקוחות של ברימאג דיגיטל אייג’ בע”מ.
2.2″ חבר מועדון” – לקוח החברה אשר מילא בקשה להצטרף למועדון לפי התנאים שבסעיף 3
להלן והחברה אישרה את חברותו במועדון, הכול בהתאם לתקנון זה.
3.2″ בקשה להצטרף למועדון” – טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי
החברה.
4.2″ תקופת החברות במועדון” – תתחיל במועד אישור ברימאג את חברותו של חבר המועדון
ותסתיים במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.
5.2″ הטבות” – ההטבות המתוארות בתקנון זה והטבות נוספות שברימאג תעניק לחברי
המועדון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2″ התקנון” – תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.
 

3 .הצטרפות למועדון

1.3 ההצטרפות למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18 .יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת
ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי
עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו”ב. לקוח אשר גילו אינו עולה על 18( להלן: “קטין”( ואשר
יתבקש להצטרף למועדון, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו בדבר
הוראות תקנון זה ולקבל את אישורו לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת המועדון.
ברימאג לא תהיה אחראית לכל פעולה של קטין בקשר עם המועדון שנעשתה ללא אישור
האפוטרופוס החוקי שלו.
2.3 הצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשה להצטרף למועדון באתר ברימאג, או בכל
דרך אחרת אותה תציע ברימאג מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.3 החברה שומרת לעצמה זכות לגבות דמי חברות במועדון בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מראש על כך.
4.3 החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון ו/או להורות על הפסקת חברות, מכל
סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
5.3 החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי בקשה להצטרף למועדון הכוללת את פרטיו
האישיים של החבר/ה, לרבות: שם מלא, מספר תעודת זהות/דרכון, מין, תאריך לידה,
כתובת דוא”ל, מצב משפחתי, מס’ טלפון נייד, כתובת מגורים וכיו”ב וכן אישור משלוח
מסרים שיווקיים. מילוי הבקשה בצירוף הפרטים דלעיל באתר ברימאג, כמוה כהסכמה של
מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.
6.3 בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל,
יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חבר המועדון, ניהול ותפעול המועדון ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי החברה ו/או
מי מטעמה.
7.3 יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון של החברה,
יועבר לחברה וישמש אותה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם
דיוור ישיר לחברי המועדון, כך ששימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה
את חבר המועדון בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן, יחשב המידע לקניינה של החברה
והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת
הפרטיות, תשמ”א- 1981.
8.3 כל חבר מועדון רשאי לדרוש מהחברה, בכתב, או בכל אמצעי אחר הקבוע בדין, להסיר עצמו
מרשימות הדיוור של המועדון. כמו כן, רשאי כל חבר מועדון לדרוש מהחברה, בכתב, או
בכל אמצעי אחר הקבוע בדין, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה
ו/או לא יימסר לאדם ו/או לאנשים מסוימים, אולם במקרה כזה תסתיים חברותו של החבר
במועדון בכפוף לאמור בסעיף 6 להלן.
9.3 בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לחברה אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו
לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהחברה, בכל אמצעי תקשורת שהחברה
תמצא לנכון, בקשר לחברה, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי
המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
10.3 לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מחברה, במהלך תקופת חברותו במועדון
או לאחריה, יודיע על כך לחברה בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה
ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים בתקנון זה להלן.
11.3 חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר ימסור לברימאג על גבי הבקשה להצטרף למועדון
הינם נכונים עדכניים ומלאים והוא מאשר כי הינו אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי
שיחול באיזה מפרטיו האישיים, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על
מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה
אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים
כאמור.
12.3 החברות במועדון נרכשת לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, בכפוף לתנאים ולהוראות שבתקנון
לרבות סעיף 6 להלן.
13.3 תנאי ההצטרפות למועדון עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה. חבר המועדון מאשר כי לא תהיה לו כל טענה באשר לשינוי תנאי ההצטרפות
למועדון, ככל שיחול שינוי כזה.
 

4 .הטבות לחברי המועדון

1.4 ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון, מוגבלות ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות
עסקיים ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו”ב.
2.4 ההטבות ניתנות במכירה קמעונאית בלבד. החברה תהיה רשאית להגביל, על פי שיקול
דעתה הבלעדי, כל הטבה ברכישה המעלה חשש כי הנה למטרה סיטונאית.
3.4 חברות במועדון מקנה הטבות באתר ברימאג.
4.4 צבירת ומימוש הטבה כלשהי באתר ברימאג יעשו בהתאם להנחיות החברה בלבד, כפי
שיפורסמו באתר ברימאג מעת לעת.
 
5.4 במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות:
 

4.5.1 הטבת הצטרפות:

1.1.5.4 במעמד ההצטרפות למועדון תינתן למצטרף הטבת הצטרפות חד
פעמית )להלן: “הטבת ההצטרפות”(. הטבת ההצטרפות הינה
אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם ותשתנה
מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ברימאג.
 
2.1.5.4 מימוש הטבת ההצטרפות יתאפשר באמצעות תשלום לפי תנאי
התשלום באתר ברימאג בלבד, ובהתאם לתנאי מימוש הטבת
ההצטרפות אשר יתפרסמו באתר ברימאג.
 
3.1.5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת או לבטל את
הטבת ההצטרפות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
בהודעה מוקדמת.
 
4.1.5.4 חבר המועדון יוכל לממש את הטבת ההצטרפות באתר ברימאג
 
בלבד.
 
5.1.5.4 הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להעברה ו/או החלפה ו/או זיכוי.
 

2.5.4 הטבת יום הולדת

1.2.5.4 חברי המועדון יהיו זכאים להטבה מיוחדת בתאריך יום הולדתם
ו/או במועד סמוך אליו )”הטבת יום ההולדת”(. הטבת יום
ההולדת והתנאים למימושה יקבעו ויפורסמו על ידי החברה על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 
2.2.5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת או לבטל את
הטבת יום ההולדת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
בהודעה מוקדמת.
 
3.5.4 חברי המועדון יהיו זכאים להטבות שונות וייחודיות שהחברה תחליט להעניק
להם. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של החברה
והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.
 

5 .זיכויים והחלפות

1.5 זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו ייעשו על פי נהלי ההחזרות וההחלפות
שבאתר החברה כפי שיעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף
להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש”ע-2010.
2.5 זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתכנית,
יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה
והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר המועדון תחול גם על הפריט המוחלף ואולם
ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק
ההטבה בשלישית.
 

6 .ביטול/פקיעת חברות / הפסקת פעילות המועדון

1.6 החברה שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות במועדון מטעמים סבירים, ובכלל זה
בנסיבות בהן קיים חשש כי בוצע על ידי חבר המועדון מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה,
התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עשה הלקוח מעשה
בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה
ו/או אם פעל חבר המועדון באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי
הוראות תקנון זה.
2.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון ו/או לשנות את תנאי
החברות במועדון ו/או ההטבות הניתנות לחברים בו, בכל עת. במקרה זה תינתן לחברי
המועדון האפשרות לנצל את ההטבות שבידם במשך 6 חודשים מיום הפסקת פעילות
המועדון. למען הסר ספק מובהר כי לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין דמי חבר ששולמו
למועדון, ככל שישולמו. לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.
3.6 כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש”ע – 2010 .
4.6 לחברי המועדון שחברותם תסתיים או תופסק, תינתן האפשרות לממש את ההטבות שצברו,
ככל שהיו כאלה, במשך 6 חודשים מיום תום תקופת החברות.
5.6 כעבור 6 חודשים אחרי ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי הטבות שנצברו אצל חבר
המועדון.

7 .קניין רוחני

אין להשתמש בסימני מסחר )רשומים ושאינם רשומים(, זכויות יוצרים, זכויות בבסיסי נתונים,
תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל
וסימנים המופיעים בהודעות ופרסומים של המועדון ו/או בדיוורים של המועדון ו/או בכל חומר
שיווקי ו/או פרסומי אחר של המועדון, אשר בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים, אשר
העניקו לחברה זכויות שימוש מתאימות, למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ”ל בקשר לתכנים, בכל דרך,
לרבות בין היתר בפרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

8 .הגבלה/ פטור מאחריות

1.8 החברה ואקסייט, בעלי עניין בהן, מנהליהן, עובדיהן ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל
אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או
תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לחבר המועדון או מי מטעמו או במקומו, במישרין או
בעקיפין, בקשר עם התקשרות בין חבר המועדון לחברה שלא התממשה בפועל ולרבות
אובדן רווח.
2.8 חבר המועדון מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה ואת אקסייט, בעלי עניין
בהן, עובדיהן, מנהליהן ומי מטעמם מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות )לרבות שכר
טרחה משפטי( הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו.
3.8 חבר המועדון יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה ו/או את אקסייט, בעלי העניין בהן,
עובדיהן ומנהליהן או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ”ט
עו”ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון
על ידי חבר המועדון או מי מטעמו.
4.8 על אף שהחברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה
למחשביה, החברה אינה מבטיחה חסינות מוחלטת מפני שימוש, חדירה, העתקה ו/או גישה
בלתי מורשית לשרתי החברה, למידע האישי ולמידע הסטטיסטי. לאור האמור, חבר
המועדון מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי החברה בקשר
עם חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה במחשבי החברה או למאגרי המידע שלה ולרבות גילוי
ו/או שימוש ו/או חשיפה ו/או שינוי מידע פרטי או רגיש אחר הנובע מחדירות בלתי מורשות
כאמור.

9 .שונות

1.9 החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על
כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות למועדון, תקופת החברות, סוג
ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא
הודעה מוקדמת.
2.9 בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הם יחולו על כלל החברי המועדון באופן אוטומטי. לחבר
המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים.
3.9 עם ההצטרפות למועדון מקבל חבר המועדון על עצמו את תקנון המועדון המפורט במסמך
זה והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי החברה.
4.9 בכל פניה בנושאי המועדון יש לפנות לחברת ברימאג דיגיטל אייג’ בע”מ, השקמה 19 ,אזור דוא”ל shirly@ecomate.io , טל’ 054-7221337
5.9 הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי
מהוראותיו.
6.9 השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים
ולגברים כאחד.
7.9 תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של
הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע
לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.